กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

ขอเชิญบวชพระกรรมฐานจำพรรษา (ปีที่ 14)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญกุลบุตร อายุ 20 ปีขึ้นไป ร่วม
บวชพระกรรมฐานจำพรรษา (ปีที่ 14)
และเรียนพระธรรมวินัย สอนโดยพระวิปัสสนาจารย์ที่เชี่ยวชาญ

ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ 2) จำนวน 72 รูป
(วันที่ 7-13 ก.ค. 62 ปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อม ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
วันที่ 14 ก.ค. 62 พิธีอุปสมบท วันที่ 20 ต.ค. 62 รับกฐิน)

ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม จ.ชุมพร (ศูนย์ 3) จำนวน 8 รูป
(วันที่ 7-13 ก.ค. 62 ปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อม ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
วันที่ 14 ก.ค. 62 พิธีอุปสมบท วันที่ 20 ต.ค. 62 รับกฐิน)

 ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ 4) จำนวน 44 รูป
 (วันที่ 30 มิ.ย. - 13 ก.ค.62 ปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อม ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา
 วันที่ 14 ก.ค. 62 พิธีอุปสมบท ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19 ต.ค. 62 รับกฐิน)
 
enlightenedสมัครจองล่วงหน้าด้วยตนเองที่สมาคมฯ หรือทุกศูนย์สาขา หรือ https://bit.ly/2R9NtbP

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม
สร้างคน สร้างที่ใจ
สถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต