ประมวลกิจกรรม ( Upcoming Highlight )

ประมวลภาพความร่วมมือระหว่างยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ องค์การภาคีเครือข่ายศาสนา
ประมวลภาพความร่วมมือระหว่างยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กับ องค์การภาคีเครือข่ายศาสนา ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ผู้แทนจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้เข้าร่วมงานขบวนแห่และถวายเทียนพรรษา
 
กับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ เขต
 
ห้วยขวาง ซึ่งมีองค์กรเครือข่ายศาสนา สถานศึกษา ชุมชนคุณธรรม นำ
 
เทียนพรรษาถวายให้กับวัด เป็นจำนวน 10 วัด ด้วยกัน เนื่องในวัน
 
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็น
 
ประธานในพิธี    
 
 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ผู้แทนยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 
วัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์  เขต
 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ผู้แทนจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 
 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมกับกรมการศาสนากระทรวง
 
วัฒนธรรม และสมาคมศรีคุรุสิงห์ พร้อมด้วยสถานทูตอินเดีย ฉลองครบ 
 
550 ปี วันคล้ายวันประสูติองค์ปฐมบรมศาสดาคุรุนานัก แห่งศาสนาซิกข์ 
 
โดยจัดโครงการปลูกป่าเพื่อคืนความเป็นธรรมชาติแก่ผืนป่าเสื่อมโทรม 
 
ณ ตำบลกลางดง จังหวัดนครราชสีมา
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ผู้แทนยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมงานที่รัฐบาลจัดพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ตึก
 
ภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธาน
 
เปิดกรวยธูปเทียนแพ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
 
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้น คณะสงฆ์พุทธศาสนาได้
 
ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ศาสนาอิสลาม
 
ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร 
 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูประกอบพิธีสวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์
 
ประกอบพิธีอัรดาสขอพรจากพระศาสดา เพื่อเป็นการถวายพระพรแด่
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระ
 
มหากรุณาธิคุณ และถวายพระพร


วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ผู้แทนยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เข้าร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนา กระทรวง
 
วัฒนธรรม และองค์การภาคีเครือข่ายศาสนา หน่วยงานภาครัฐและ
 
โรงเรียน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญ
 
ใส่บาตร รักษาศีล ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดใหม่เทพนิมติร เขต
 
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

**********************

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม
สร้างคน  สร้างที่ใจ