กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

มาร่วมงานบุญด้วยกันนะคะ

หากคุณมีความสนใจในงานด้านพระศาสนาและการปฏิบัติธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต จิตบริการ ทำงานเป็นทีม
ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง ประจำยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ ซอยเพชรเกษม 54 กรุงเทพฯ


ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และสามารถแก้ไขปัญหาในกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้   
- ถ่ายและตัดต่อวิดีโอ รวมทั้งบันทึกเสียง MP3เพื่อนำไปผลิตและเผยแผ่สู่สาธารณะได้ทันเวลา
- ถ่ายภาพนิ่ง คัดภาพและเผยแผ่ภาพเหตุการณ์ในแต่ละโครงการ
- เขียนสคลิปรายการโทรทัศน์                                                                     
- ควบคุมห้องเสียง โดยปรับแต่งระบบภาพ-เสียง-แสง-อุณหภูมิภายในห้องประชุมหรือห้องอบรมให้เหมาะสม          
- ทำสื่อการสอนหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ตามที่มีคำร้องขอ  
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย     
                                       
คุณสมบัติ
1. ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์                                                 
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2020, Adobe Photo Shop CC 2020,
Adobe  Light Room CC 2020, Adobe Audition CC 2020,
Adobe Affter Affect CC 2020, Microsoft Word, Excel, Power Point          
4.สามารถเขียนสคลิปรายการโทรทัศน์ได้                                                                        
5. มีใจรักในงานบริการ
6. มีความคิดสร้างสรรค์                                                               
7. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้                                                   
8.สามารถอยู่เวรกลางคืนได้
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี                                                                                           
10. ขยัน อดทน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 024552525 ต่อ 4227 มาร่วมงานบุญด้วยกันนะคะ