ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ ๑)

สำหรับหลักสูตรเบื้องต้นของเยาวชนและบุคคลทั่วไป
สถานที่ : ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160       
รายละเอียดสถานที่

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อตั้งขึ้นด้วยกลุ่มคนหนุ่มสาว ซึ่งมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 สมาคมฯ ได้ดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก (เถรวาท) มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งตามแนวคิดว่า “สร้างคน สร้างที่ใจ...เพื่อความตื่นรู้ ด้วยปัญญา” สมาคมเน้นหลักวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ด้วยการจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่หลากหลาย เช่นหลักสูตรระยะสั้น ๑ วัน , หลักสูตร ๓ วัน / 5 วัน ,หลักสูตร ๘ วัน สอนโดยพระวิปัสสนาจารย์ หรือ วิปัสสนาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดการติดต่อ
ที่อยู่  :  เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์  :  02 455 2525 โทรสาร : 02413 3131
E-mail  :  ybatoffice@ybat.org
Website  :  www.ybat.org
Facebook  :  www.facebook.com/ybatpage
แผนที่  :  Download Map